کارفرما : بانک صادرات استان فارس

مشاور : شرکت کیانا سازه پارس

پیمانکار : شرکت سحر فارس

اجرا : گروه چهارسو ، مهندس حامد رضا محمدی ، مهندس محسن محمدی

Lar-Saderat-Bank01

Lar-Saderat-Bank--NAMA--01

Lar-Saderat-Bank--NAMA--02

Lar-Saderat-Bank--NAMA--03

Lar-Saderat-Bank--NAMA--04

Lar-Saderat-Bank--NAMA--05

Lar-Saderat-Bank--NAMA--06

Lar-Saderat-Bank--NAMA--07

Lar-Saderat-Bank--NAMA--08

Lar-Saderat-Bank--NAMA--09

Lar-Saderat-Bank--NAMA--10

Lar-Saderat-Bank--NAMA--11

Lar-Saderat-Bank--NAMA--12

Lar-Saderat-Bank--NAMA--13