طراحی دکوراسیون آپارتمان هستی شیراز

طراحی لابی ساختمان آقای هاشمی شیراز
2014-05-19
طراحی دکوراسیون آپارتمان آقای مهروزان تهران
2014-02-22

درباره پروژه

  • کارفرما : خانم ملک زاده
  • مکان پروژه : شیراز ، خیابان ارم
  • سال طراحی : ۱۳۹۳
  • مدت زمان طراحی : ۱۵ روز

توضیحات :

 

 

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

قبل از اجرا (1)

قبل از اجرا (۱)

قبل از اجرا (2)

قبل از اجرا (۴)

زمان ساخت و اجرای پروژه (2)

زمان ساخت و اجرای پروژه (۲)

زمان ساخت و اجرای پروژه (3)

زمان ساخت و اجرای پروژه (۳)

Living Room

Living Room

Living Room

Living Room

Kitchen

Kitchen