طراحی دکوراسیون آپارتمان آقای مهروزان تهران

طراحی دکوراسیون آپارتمان هستی شیراز
2014-03-23
طراحی دکوراسیون آپارتمان آقای گلستانی شیراز
2013-06-24

درباره پروژه

  • کارفرما : جناب آقای مهرورزان
  • مکان پروژه : تهران
  • سال اجرا : ۱۳۹۲
  • مدت زمان اجرا : ۱۵ روز

توضیحات :

 

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

طراحی دکوراسیون آپارتمان

قبل از اجرا-1

قبل از اجرا-۱

قبل از اجرا-2

قبل از اجرا-۲

قبل از اجرا-3

قبل از اجرا-۳

palan3

plan3

palan5

plan4

palan2

plan1

palan2

plan2

palan

plan