اجرای ساختمان بانک صادرات لارستان

نمای سنتی بانک صادرات لارستان
2016-01-30
طراحی دکوراسیون نمایشگاه لپ تاپ پدیده شیراز
2015-12-21

کارفرما : بانک صادرات استان فارس

مشاور : شرکت کیانا سازه پارس

پیمانکار : شرکت سحر فارس

اجرا : گروه چهارسو ، مهندس حامد رضا محمدی ، مهندس محسن محمدی

Lar-Saderat-Bank02

Lar-Saderat-Bank03

Lar-Saderat-Bank04

Lar-Saderat-Bank05

Lar-Saderat-Bank06

Lar-Saderat-Bank07

Lar-Saderat-Bank08

Lar-Saderat-Bank09

Lar-Saderat-Bank10

Lar-Saderat-Bank11

Lar-Saderat-Bank12 Lar-Saderat-Bank13

Lar-Saderat-Bank14
Lar-Saderat-Bank15

Lar-Saderat-Bank16

Lar-Saderat-Bank17

Lar-Saderat-Bank18

Lar-Saderat-Bank19

Lar-Saderat-Bank20

Lar-Saderat-Bank21