تیم طراحی و اجرای چهارسو

گروه چهارسو ، طراح و مجری پروژه های دکوراسیون و معماری داخلی در شهر شیراز می باشد .

علی بهروزی

مدیر و طراح چهارسو


عضو تیم طراحی و معماری داخلی چهارسو

گروه چهارسو ، طراح و مجری معماری و دکوراسیون داخلی

فاطمه هاشمی

مدیر هنری و گالری چهارسو


عضو تیم طراحی و معماری داخلی چهارسو

گروه چهارسو ، طراح و مجری معماری و دکوراسیون داخلی

محسن محمدی

مدیر اجرایی چهارسو


عضو تیم طراحی و معماری داخلی چهارسو

گروه چهارسو ، طراح و مجری معماری و دکوراسیون داخلی

مهسا زارع

طراح چهارسو


عضو تیم طراحی و معماری داخلی چهارسو

گروه چهارسو ، طراح و مجری معماری و دکوراسیون داخلی

مینا رحیمی نژاد

طراح و کارشناس مبلمان چهارسو


عضو تیم طراحی و معماری داخلی چهارسو

گروه چهارسو ، طراح و مجری معماری و دکوراسیون داخلی