طراحی داخلی فرآیندی است که باید به طور همزمان ارتباطی بین موضوعات زیباشناختی و عملکردی برقرار کند. طراحی داخلی یک فضا، داستانی است که شخصیت اصلی آن خود انسان است. فضاهای داخلی پاسخگوی نیاز اساسی انسان به سرپناه و حفاظت هستند و در عین اینکه زمینه را برای فعالیت انسان آماده می سازند، بر شکل این فعالیت ها هم تاثیر می گذارند. معیار اصلی موفقیت یک طرح، کارآیی آن است، طراحی می کنیم تا کارآیی فضاهای داخلی را افزایش دهیم و وظایف و فعالیتهایمان را به گونه ای آسان تر و خوشایندتر به انجام برسانیم.

 

استودیو طراحی چهار