سفارش پروژه در چهارسو

چگونگی سفارش و انجام پروژه در گروه چهارسو

1

مشاوره رایگان

شروع هر پروژه با مشاوره رایگان ، تبیین استراتژی انجام پروژه و توافقات انجام پروژه خواهد بود .
2

تفاهمنامه

عقد تفاهمنامه ، شرایط مالی و تعیین برنامه زمانبندی انجام پروژه مرحله دوم چگونگی انجام پروژه است .
3

انجام پروژه

انجام پروژه طبق برنامه زمانبندی ارائه شده و با کیفیت و نظر قابل قبول شما هدف نهایی ماست .
4

تحویل پروژه

تحویل نهایی پروژه طبق نظرات و درخواست های شما هدف نهایی ما در انجام کلیه پروژه ها می باشد .

فروشگاه